Over Ons

cisalfaschoenen.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland en een duidelijk overzicht van wat er online te koop is. Het wordt dagelijks bezocht door 10.000 shoppers.

cisalfaschoenen.nl vergroot het online winkelgemak voor consumenten. Shoppers die weten wat zij zoeken, vinden op cisalfaschoenen.nl snel de beste deal.

Daarnaast werken we ons (met plezier) uit de naad om jou op de hoogte te houden van de meest actuele releases, nieuwigheden en trends. Als je onze pagina’s volgt op sociale media weet je vrijwel zeker dat je niets mist, alles ziet en zelf niet meer hoeft te jagen naar het allernieuwste.

Het team van cisalfaschoenen.nl bestaat uit meer dan 150 medewerkers. Wij groeien hard en zijn regelmatig op zoek naar nieuw talent.